596dsw.cn
当前位置:首页>>关于听其言而观其行于予与改是的资料>>

听其言而观其行于予与改是

是:代词,这样,此

子曰:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行,于予与改是.”(《论语公冶长》) 〔译文〕孔子说:“以前我对人的态度是,只要听到他说的话,便相信他的行为;今天我对人的态度是,听到他说的话,还要考察他的行为,才能相信,对于我来说就改掉这个.” “是”的意思是 这;这个

开始我对待人 是听他的话就相信他会这样做 现在我对待人 是听他的话还要观察他的行为是否与说的一致 从接触你后就改成这样的(此段话说宰余言而无信)

父在,观其志;父没,观其行;三年无改于父之道,可谓孝矣.” 出自《学而》第一篇.察其言,观其行,问之以难

名言内容:始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行.春秋孔子《论语公冶长》.名言解释:始:起初.今:现在.这几句大意是:起初我对一个人,听了他说的话就相信他的行动;现在我对一个人,听了他说的话还要观察他的实际行动.看一个人,不但要听他怎么说的,还要看他怎么做的.只有了解了一个人是否言行一致,才能算是真正了解了一个人,而不至于被某些人的虚假与过分的言词所蒙蔽.这几句可用于说明看人要看其言行是否一致.

寝,睡觉

宰予昼寝.子曰:“朽木不可雕也,粪土之墙不可也,于予与何诛?”子曰:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行.于予与改是.”? 这段话很有名,孔子对宰予破口大骂.? “宰予昼寝”,予是名.他是在陈述句中

这句话出自《论语 公冶长》 宰予昼寝.子曰:"朽木不可雕也,粪土之墙不可(木亏)也;於予与何诛?"子曰:"始吾於人也 ,听其言而信其行;今吾於人也,听其言而观其行.於予与改是." 意思是听了他的话,还要看他的行动.至不要只听言论,还要看实际行动. 用 法:复句式;作宾语、分句. 英 文 listen to what a person says and watch what he does

tfsf.net | qzgx.net | lpfk.net | alloyfurniture.com | zxqt.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.596dsw.cn
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com